Έναρξη Διαβαθμιακών διδασκαλιών Δευτεροβάθμιας! Αξιοποίηση κοινών νοημάτων, ενδυνάμωση λεξιλογίου (οι μεγαλύτεροι μαθητές σε ρόλο μέντορα) και κατανόηση από τη μεριά των μαθητών ότι η κατάκτηση της γνώσης δεν είναι πρόσκαιρη αλλά οικοδομείται καθημερινά καθ΄ όλη τη διάρκεια της σχολικής μας ζωής.